Avís Legal

De conformitat amb la Llei (espanyola) 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), Som Vínculos Estelí us informa de l’objecte i serveis d’aquest web i de les qüestions legals que ens afecten. A vosaltres com a persones usuàries de somvinculos.org i a Som Vínculos Estelí com titular i gestora del mateix.

Identificació de l’entitat responsable del web

 • Associació Som Vínculos Estelí
 • Inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 51917
 • NIF: G66080151
 • Domicili fiscal a la ciutat de Barcelona, Catalunya.
 • Núm. d’operador intracomunitari: ESG66080151
 • web: https://somvinculos.org
 • Adreça de correu electrònic som@vinculosesteli.org

Funcions del web

Amb aquest web Som Vínculos Estelí es proposa contribuir a difondre les pròpies activitats i projectes que estan orientats a:

 • donar a conèixer les activitats i projectes de la Fundación Vínculos Estelí de Nicaragua,
 • cercar mitjans –humans, econòmics i de materials– per a què els projectes a Nicaragua es puguin desenvolupar,
 • oferir oportunitats de conèixer i estimar trets de la realitat nicaragüenca,
 • difondre concepcions i pràctiques equitatives en les relacions entre pobles.

Serveis que ofereix el web

Som Vínculos Estelí realitza gestions, actes, activitats i projectes per tal d’acomplir les funcions esmentades a l’apartat anterior. Activitats amb infants, famílies i població en general; projectes conjunts amb escoles o altres organitzacions culturals o educatives; convenis de pràctiques amb centres de formació professional i universitària; acords de voluntariat; gestió de donacions de jocs, joguines, llibres, titelles, instruments musicals, altres materials o donacions econòmiques; producció de jocs, joguines o altres materials per a l’aprenentatge significatiu, constructiu i funcional; coedició de llibres per Nicaragua; venda de productes culturals que tenen alguna vinculació amb la cultura nicaragüenca o amb la voluntat de facilitar oportunitats de joc o d’aprenentatges i pràctiques culturals a infants i famílies de Nicaragua.

Les persones usuàries poden obrir un compte personal al web. Això els permet agilitzar la realització de gestions amb Som Vínculos Estelí i els subscriu a la recepció de Butlletins Informatius.

Quant a gestions, activitats o projectes que reporten alguna recaptació econòmica, en l’actualitat són els següents:

 • Quotes de sòcia/soci. Es destinen a les despeses pròpies de l’Associació i a contribuir en despeses dels projectes i activitats de la Fundación Vínculos Estelí de Nicaragua.
 • Donacions econòmiques puntuals. Per norma general, es destinen directament a despeses dels projectes i activitats de la Fundación Vínculos Estelí de Nicaragua. Si fos el cas que calgués emprar algun fons per a una inversió puntual per part de l’Associació Som Vínculos Estelí –per exemple, la compra d’una fotocopiadora o altre maquinari o el cost de la impressió d’un llibre– n’informaríem en aquest web preservant l’anonimat del/de la donant en concret qui, al seu torn, en seria informat en privat.
 • Beneficis de la venda de llibres. Es destinen a projectes de la Fundación Vinculos Estelí de Nicaragua relacionats amb la lectura. En cas que en el futur es comercialitzessin altres productes –posem per cas, joguines o altres materials educatius– els beneficis es destinarien als projectes corresponents de la Fundación Vínculos Estelí a Nicaragua.

Per a la realització de tot això, generalment, recopilem dades de les persones usuàries. O fem reportatges fotogràfics o en vídeo de la seva participació en les nostres activitats. En aquest particular, Som Vínculos Estelí es compromet a complir els requisits legals que regulen la recopilació , processament i respecte a la privadesa de la informació de les persones usuàries i clientes d’aquest web. Per més detall vegueu la nostra Política de Privadesa.

Per tot el que fa referència als processos de venda en línia –gestió de comandes, preus, sistemes de pagament, procediments i costos de lliurament, cancelacions, devolucions, factures–, llegiu les nostres Condicions generals de venda.

L’Associació Som Vínculos Estelí té un compromís amb la transparència de les gestions, projectes i transaccions econòmiques.

Compromisos de les persones usuàries

En navegar per aquesta web, llegir els seus continguts o emprar els seus serveis, passes a ser-ne usuària/usuari. Això comporta l’acceptació de les condicions i requeriments que detallem en aquest Avís Legal, en la Política de Privacitat i en les Condicions generals de venda.

Tota persona usuària es compromet a utilitzar aquest portal web, els seus continguts i serveis sense contravenir la legislació vigent.

Així doncs, com a persona usuària et compromets al següent:

 • Usar aquest lloc web per fer consultes, comentaris i sol·licituds vàlides legalment.
 • Defugir qualsevol petició discriminatòria, fraudulenta o falsa.
 • Quan calgui aportar les dades personals –nom, document d’identitat, adreça de correu electrònic, adreça postal o altres–, fer-ho de forma veraç i correcte. Consentir-ne l’ús per a les funcions i serveis que ofereix el web.
 • Custodiar convenientment el nom d’usuària/usuari i la contrasenya o qualsevol altra clau d’accés, no cedir-los a tercers i assumir les responsabilitats dels seu ús inadequat.
 • Respectar la propietat de l’estructura, el disseny, forma de presentació dels elements –continguts textuals, audiovisuals i  gràfics, logotips, combinacions cromàtiques i qualsevol altre element susceptible de protecció– que composen aquest web.
 • Usar procediments de “compartir” per difondre continguts d’aquest web, de manera que el receptor rebi aquests continguts des del mateix web somvinculos.org i en el context on s’han publicat dins d’aquest web.
 • Sol·licitar el permís explícit de l’Associació Som Vínculos Estelí si es vol reproduir o distribuir continguts del web per a ús educatiu, social o cultural. Pots demanar-ho a som@vinculosesteli.org
 • No emprar els continguts d’aquest web amb finalitats comercials o publicitàries en benefici propi o d’altres empreses.
 • No utilitzar el portal per penjar-hi promocions comercials o publicitàries
 • No efectuar cap acció que pugui comprometre o malmetre la imatge o els drets de l’Associació Som Vínculos Estelí o de terceres persones. Això inclou textos i imatges que, com ja s’ha dit, no poden ser copiats ni descarregats sense permís explícit.
 • No realitzar accions que puguin sobrecarregar aquest portal web, entorpir-ne el funcionament o malmetre’l, com introducció de codis, aplicacions o altres procediments/dispositius. El mateix referent al elements que poguessin interferir el funcionament de portals dels nostres proveïdors.
 • No transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, i en general qualsevol material que pugui ser difamatori, injuriós, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència, a la discriminació o de qualsevol forma atempti contra els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat, la imatge de tercers, i en general, la normativa vigent.

En realitzar una petició o una compra en aquest web, la persona usuària garanteix que és major d’edat i que té capacitat  legal per subscriure contractes vinculants.

Exclusió de garanties i de responsabilitat

L’Associació Som Vínculos Estelí té cura de prendre totes les mesures de seguretat necessàries. Amb tot, no pot donar garanties ni fer-se responsable dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar motivats per les raons següents:

 • Un ús negligent, fraudulent, discriminatori o il·lícit per part de les persones usuàries. Dit d’altra manera, contrari al que s’ha exposat en aquest Avís legal.
 • Caigudes de xarxa, talls en el subministrament de les companyies proveïdores d’electricitat, telefonia o serveis de xarxa.
 • Falles que es produeixin en el servei d’allotjament del web o en la plataforma de gestió de continguts que estem emprant.
 • La interrupció, falles en el funcionament, retards, errades, badades, poca fiabilitat o altres deficiències de serveis procedents d’altres proveïdors que posem a disposició de les persones usuàries.
 • Usos il·legals en què puguin incórrer els nostres proveïdors.
 • Forats de seguretat que tinguin aquests tercers que ens proporcionen serveis.
 • Atacs informàtics que poguem patir nosaltres mateixos o els nostres proveïdors.

Ben segur que no som prou importants com per a què succeeixi, però en cas que rebéssiu un correu electrònic que us faci sospitar que algú està suplantant la identitat de Som Vínculos Estelí, d’entrada, ignoreu-lo. Tot seguit, aviseu-nos si us plau. Així podrem indagar si es tracta d’una comunicació fraudulenta i si cal posar-ho a mans de les autoritats competents.

Som Vínculos Estelí mai us enviarà un correu electrònic ni us telefonarà per demanar-vos quina és la vostra contrasenya d’accés al portal, ni que ens feu saber el número de la targeta de crèdit, ni altres dades sensibles. Si algú es posa en contacte amb vosaltres per demanar-vos aquest tipus de dades no els les doneu i poseu-ho en coneixement de Som Vínculos Estelí per poder averiguar què està succeint i si cal posar-ho a mans de les autoritats competents.

Contacte

Per a qualsevol qüestió relacionada amb els temes tractats a aquest Avís legal, poseu-vos en contacte en aquesta adreça de correu electrònic som@vinculosesteli.org 

Possibles canvis en aquest avís legal

L’Associació Som Vínculos Estelí es reserva el dret a modificar aquest avis legal per adaptar-lo a novetats legislatives.

Si es produeix alguna modificació, ho anunciarem abans de posar-la en pràctica.

Redactada el 27 de gener de 2021

Quan compreu un producte heu de tenir en compte que –en aquest moment– els serveis de correus presenten restriccions o retards en els enviaments de paquets a determinats països. Si això passés amb la vostra comanda, us ho notificarem i intentarem trobar la millor sol·lució.

X